Nouveau livre aux Editions Perspectiv – « Wee geeschtert a menger Kichen erëm? »

Vous pouvez commander ce nouveau livre pour enfants en luxembourgeois sur la découverte des goûts. (Préface de Liz Mersch, Diététicienne de l’ANDL).

Wee geeschtert a menger Kichen erëm? E Monster dreift sech am Elli senger Kichen erëm. Wéi kann hatt em erëm lassginn? Komm mam Elli op en aussergewéinlecht (aus-ser-ge-wéin-lecht) Abenteuer duerch déi fantastesch (fan-tas-tesch) Welt am Gaart an entdeck, wéi eng geheim Kraaft am Uebst an am Geméis ass.

Laisser un commentaire